Sarajevo, 03.03.2024 | 10:35
     11:00 Ka zapadu, putopis, 24/24           12:00 Dnevnik 1           12:15 Zelena panorama, program za agrar           12:45 Lovci na blago: Mostovi okruga BiH, obrazovna serija, 1/6           13:10 Svako dobro, magazin, r.           13:50 Čizma, dokumentarni film           14:30 Pretežno vedro, zabavni magazin           15:00 Vijesti (u prekidu)           15:05 Pretežno vedro, zabavni magazin           15:35 The Cure: Anniversary 1978 - 2018 live in Hyde Park, koncert     
BHRT RTRS Live program Radija FBiH
Kontakt
FAQ
Postavi homepage
Vremenska prognoza
Start FTV TV vodič Radio FBiH Opće informacije Marketing Javne nabavke      TELETEXT
 
 
Program Televizije FBiH
sada
Školski idol, animirana serija, 7. i 8./26
11:00
Ka zapadu, putopis, 24/24
12:00
Dnevnik 1
12:15
Zelena panorama, program za agrar
12:45
Lovci na blago: Mostovi okruga BiH, obrazovna serija, 1/6
13:10
Svako dobro, magazin, r.
13:50
Čizma, dokumentarni film
14:30
Pretežno vedro, zabavni magazin
15:00
Vijesti (u prekidu)
15:05
Pretežno vedro, zabavni magazin
15:35
The Cure: Anniversary 1978 - 2018 live in Hyde Park, koncert
17:05
Opasni stroj, britanski igrani film, 12+, r.
18:45
Vremenska prognoza
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned
Program Radija FBiH
sada
Radio razglednica
11:00
Vijesti
11:03
Hit mix
12:00
Vijesti u podne
12:15
Bh. muzika - hitovi
13:00
U fokusu (Vijesti u 14:00)
14:30
Aktuelno – kontakt program
15:00
Vijesti
15:05
Moj život je muzika
16:00
Obrazovni program - repriza
16:30
Muzika meridijana
17:00
Vijesti u 5
17:30
Sport magazin
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned
 

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNOM SERVISU RADIO-TELEVIZIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Proglašava se Zakon o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 22. jula 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 26. jula 2007. godine.

 

Broj 01-02-401/08
31. juli 2008. godine

Sarajevo

 

Predsjednica
Borjana Krišto, v.r.Z A K O N
O JAVNOM SERVISU RADIO-TELEVIZIJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Predmet Zakona

(1) Ovim Zakonom uređuje se Javni radio-televizijski servis Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno pitanja registracije, firme i sjedišta, prava i odgovornosti, djelatnost, zastupljenost u skladu sa Ustavom, programski servisi, Statut RTVFBiH, produkcioni kapaciteti, arhiv, prava zaposlenih u odnosu na položaj zaposlenih i minimum radnih obaveza, imovina, osnovna pitanja finansiranja, organi RTVFBiH, programski principi i programske zabrane i zastupljenost programa, marketinška oglašavanja i sponzorisanje, oglašavanje u izbornoj kampanji, zaštita intelektualnog vlasništva, taksa za posjedovanje prijemnika, način naplate i visina raspodjele RTV takse sa kontrolom, naplate i krivične odredbe.

Član 2.

Definicije

(1) Izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
"marketing oglašavanje" znači svaki plaćeni, slično nadoknađeni ili samopromotivni javni oglas, uključujući sponzorisanje u svrhu promocije prodaje, kupovine ili iznajmljivanja proizvoda ili usluga, promocije ideje ili cilja, ili uzrokovanja nekog drugog željenog efekta od oglašivača ili samog servisa;
"neto-prihod od marketing oglašavanja" znači ukupan prihod ostvaren na osnovu prodaje radio, TV i multimedijalnog marketing oglašavanja umanjen za dogovorenu proviziju koja pripada Korporaciji u okviru koje se nalazi prodajna kuća;
"javni RTV servis" je fizičko ili pravno lice sa uredničkom odgovornošću za pripremu usluge radio i televizijskog programa namijenjenog emitovanju za javnost;
"evropski programi" podrazumijevaju kreativne programe čiju proizvodnju ili koprodukciju vode evropska fizička ili pravna lica;
"sponzorisanje" znači učešće fizičkog ili pravnog lica koje nije uključeno u aktivnosti emitovanja ili u proizvodnju audio-vizuelnih djela, u direktnom ili indirektnom finansiranju programa u svrhu promocije njihovog imena, zaštitnog znaka, djelatnosti ili dostignuća;
"emitovanje" je početna emisija putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog predajnika u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;
"virtuelno marketing oglašavanje" znači upotrebu elektronskih sistema koji djelimično mijenjaju televizijski signal tako što se u televizijsku sliku dodaje marketing oglas koji u stvarnosti ne postoji na mjestu sa kojeg se signal prenosi;
"reemitovanje" je vremenski odložena emisija putem zemaljskog, kablovskog i satelitskog predajnika u kodiranom ili dekodiranom obliku radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;
"teleshopping" predstavlja teleshopping spotove kojima se putem emisije TV signala vrši prodaja određenih proizvoda, čija je dužina trajanja određena principima Evropske konvencije o prekograničnoj TV;

"RTV taksa" je taksa na posjedovanje radija ili TV prijemnika u domaćinstvu i kod pravnog lica;
"dozvola sistema" - pojedinačne dozvole tri javna servisa čine dozvolu sistema;
"Odbor sistema" je tijelo koje čine svi članovi upravnih odbora javnih RTV servisa kako je predviđeno Zakonom o RTV sistemu Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Opće odredbe

(1) Sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini sačinjavaju Radio-televizija Bosne i Hercegovine, Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine, Radio-televizija Republike Srpske i Korporacija javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine.
(2) RTVFBiH dužna je poštivati pravila i propise Regulatorne agencije za komunikacije (u dalnjem tekstu: Regulatorna agencija) ukoliko oni nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. RTVFBiH podliježe svim postojećim sankcijama za neispunjavanje pravila i propisa Regulatorne agencije i uvjeta dozvole sistema/servisa odnosno programskih principa, osim suspenzije i gašenja. Agencija od RTVFBiH naplaćuje odgovarajuću administrativnu naknadu na ime troškova izdavanja dozvole u skladu sa važećim propisima.

Član 4.

Registracija

(1) Osnivačka prava prema RTVFBiH vrši Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije).
(2) Prava i obaveze na osnovu osnivačkih prava prema RTVFBiH vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine kao prema privrednom subjektu koji obavlja djelatnost javnog društvenog interesa.
(3) RTVFBiH ima status javnog preduzeća osnovanog kao javni radio-televizijski servis i kao takvo se upisuje u sudski registar kod nadležnog suda u sjedištu. U sudski registar upisuju se podaci kako je to regulirano važećim propisima o registraciji poslovnih subjekata u mjeri u kojoj je gore navedeno primjenjivo na RTVFBiH, među kojima naročito:
a) firma i sjedište,
b) djelatnost,
c) odgovornost u unutrašnjem pravnom prometu,
d) odgovornost u spoljnotrgovinskom pravnom prometu, i
e) imena lica ovlaštenih za zastupanje.

Član 5.

Firma i sjedište

(1) Naziv javnog preduzeća je: "Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine".
(2) Skraćeni naziv javnog preduzeća je: RTVFBiH.
(3) Sjedište RTVFBiH je u Sarajevu.
(4) Nazivi javnog preduzeća RTVFBiH i javnog RTV sistema moraju se istaknuti na zgradi u kojoj se nalaze prostorije sjedišta, napisani na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, latinicom i ćirilicom.

Član 6.

Prava i odgovornost

(1) RTVFBiH je pravno lice i može u pravnom prometu sticati prava i preuzimati obaveze, biti vlasnik pokretnih i nepokretnih stvari te biti stranka u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima i tijelima sa javnim ovlaštenjima.
(2) RTVFBiH odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Član 7.

Djelatnost

(1) Djelatnosti RTVFBiH su:
a) priprema, proizvodnja, prijenos i emitovanje vlastitih radio i televizijskih programa i multimedijalnih sadržaja i naručivanje;
b) izdavanje i raspodjela štampanog materijala vezanog sa sopstvenim programom ili sa pitanjima o emitovanju uopće;
c) skladištenje i korištenje arhiva tonskih i videozapisa;
d) organizacija kulturnih, muzičkih i drugih događaja;
e) istraživanje javnog mnijenja, marketinške usluge i usluge oglašavanja;
f) pružanje usluga teleteksta i djelatnosti vezanih za ostala polja tehnologije emitiranja.
(2) Putem zajedničkog pravnog subjekta Korporacije, RTVFBiH učestvuje u sljedećem:
a) nabavka programa;
b) uvođenje i korištenje novih tehnologija u oblasti emitovanja;
c) razmjena i učešće u zajedničkim tehničkim i drugim tehnološkim projektima sa drugim javnim radio-televizijskim agencijama i producentima programa;
d) druge aktivnosti u skladu sa ovim Zakonom i Zakonom o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
(3) Ukoliko je u skladu sa uvjetima dozvole sistema i na osnovu odluke Regulatorne agencije, RTVFBiH može pružati dodatne programske servise, bez obzira na metod dostave (npr. on-line) ili modalitete finansiranja (npr. Pay-TV).
(4) Statutom RTVFBiH mogu se odrediti i druge djelatnosti, pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa osnovnom djelatnošću određenom ovim Zakonom.

Član 8.

Zastupljenost u skladu sa Ustavom

(1) RTVFBiH u obavljanju djelatnosti i u kadrovskoj strukturi provodi odgovarajuće ustavne odredbe u vezi sa jednakim pravima konstitutivnih naroda i ostalih u Bosni i Hercegovini.

Član 9.

Programski servisi

(1) RTVFBiH ima pravo prenositi program putem zemaljske mreže, satelita, kabla, interneta ili drugih tehničkih sredstava. RTVFBiH može pružati usluge teleteksta i uključiti se u svako novo polje odašiljačke tehnologije ili servisa u najširem smislu riječi.
(2) RTVFBiH ostvaruje djelatnosti iz člana 7. putem proizvodnje i emitovanja programa na jednoj radio i jednoj televizijskoj mreži na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)..
(3) Zahtjevi za proširenje usluga ili dodatne kanale podnose se Regulatornoj agenciji u skladu sa procedurom predviđenom Zakonom o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Član 10.

Statut RTVFBiH

(1) RTVFBiH ima Statut kojim se utvrđuje njena unutrašnja organizacija, ovlaštenja i način odlučivanja pojedinih organa, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje RTVFBiH.
(2) Statut RTVFBiH donosi Upravni odbor, a potvrđuje ga Parlament Federacije.
(3) Statut RTVFBiH objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".
(4) RTVFBiH ima i druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 11.

Dozvola

(1) Na osnovu Zakona o javnom radio-elevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine i drugih odgovarajućih zakona, Regulatorna agencija izdaje dozvolu kojom se RTVFBiH omogućava da posluje u skladu sa ovim Zakonom. RTVFBiH neće početi sa radom prije nego što joj Regulatorna agencija ne izda dozvolu.
(2) Dozvola izdata u skladu sa odredbom stava (1) ovog člana je zasebna dozvola RTVFBiH, ali komplementarna sa preostalim dozvolama izdatim od Regulatorne agencije u skladu sa odredbama Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
(3) Dozvola iz stava (1) ovog člana izdaje se RTVFBiH na period od pet godina i podliježe svim sankcijama za kršenje uvjeta iz te dozvole.

Član 12.

Pravo na prigovor

(1) Dozvolom iz člana 11. bit će utvrđen skup obaveza RTVFBiH u skladu sa dozvolom sistema.
(2) Bilo koji korisnik ili zainteresirana strana ima pravo podnijeti prigovor Regulatornoj agenciji kako je predviđeno odredbom člana 45. Zakona o komunikacijama Bosne i Hercegovine te odgovarajućim odredbama Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
(3) Regulatorna agencija dužna je odlučiti po svakom podnesenom prigovoru u skladu sa procedurom utvrđenom Zakonom o komunikacijama Bosne i Hercegovine.


Član 13.

Produkcioni kapaciteti

(1) Korporacija javnih servisa u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Zakonom o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, upravlja prostornim, proizvodnim i tehničkim kapacitetima RTVFBiH.

Član 14.

Arhiv

(1) RTVFBiH dužna je organizirati prikupljanje, čuvanje i arhivsku obradu svih proizvedenih i emitovanih audio-vizuelnih snimaka na savremen način arhiviranja u skladu sa zakonom.
(2) RTVFBiH ima sva prava i na novo intelektualno vlasništo koje RTVFBiH doda u arhiv.
(3) RTVFBiH ima pristup arhivskoj građi Radio-televizije Bosne i Hercegovine i Radio-televizije Republike Srpske i obrnuto.
(4) Korporacija rukovodi postupkom čuvanja, obrade i korištenja arhivske građe u skladu sa važećim zakonima a ugovor o upravljanju zaključuje se između RTVFBiH i Korporacije.

Član 15.

Položaj zaposlenih

(1) Na pravni položaj zaposlenih u RTVFBiH, uvjete za zaključenje ugovora o radu, plaće i druga pitanja primjenjuju se važeći propisi o radu i Statut.

Član 16.

Minimum radnih obaveza

(1) U slučaju štrajka radnika ne smiju biti ugrožene minimalne programske funkcije RTVFBiH. Generalni direktor će posebnim aktom regulirati koje su to minimalne programske funkcije.
(2) Generalni direktor, nakon konsultacija sa predstavnikom većinskog sindikata, određuje radnike RTVFBiH koji će obavljati osnovne programske funkcije iz stava (1) ovog člana.
(3) Ukoliko radnici određeni za obavljanje osnovnih programskih funkcija odbiju da rade u skladu sa ovim članom, generalni direktor može za obavljanje ovih poslova angažirati radnike koji nisu članovi sindikata RTVFBiH, kao i lica koja nisu zaposlena u RTVFBiH.

Član 17.

Imovina

(1) Imovinu RTVFBiH čine sredstva prenesena u postupku likvidacije Javnog preduzeća radiotelevizije Bosne i Hercegovine kao i sredstva stečena iz drugih izvora.
(2) Korporacija javnih servisa Bosne i Hercegovine upravlja imovinom u skladu sa Zakonom o radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Član 18.

Finansiranje redovne djelatnosti

(1) Redovna djelatnost RTVFBiH primarno se finansira iz sljedećih izvora:
a) radio i televizijska taksa (u daljnjem tekstu: RTV taksa),
b) marketing.
(2) Raspodjela prihoda prikupljenih od RTV takse vrši se u skladu sa odredbom člana 23. Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
(3) Prihodi koje RTVBiH ostvaruje od marketinga primarno se koriste za finansiranje vlastitie djelatnosti.
(4) RTVFBiH može ostvarivati prihode iz vlastite djelatnosti, uključujući komercijalizaciju autorskih i srodnih prava, proizvodnju i prodaju audio-vizualnih djela, pružanje usluga teleteksta i drugih servisa.

Član 19.

Odgovornost za finansiranje

(1) Generalni direktor priprema finansijski plan za narednu godinu i dostavlja ga na usvajanje Upravnom odboru najkasnije do 1. novembra tekuće godine.
(2) Generalni direktor podnosi izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini i dostavlja ga na usvajanje Upravnom odboru najkasnije do 28. februara svake godine.
(3) U svakoj finansijskoj godini RTVFBiH mora osigurati da ukupni rashodi budu pokriveni ukupnim prihodima RTVFBiH.

Član 20.

Obaveza revizije

(1) Obavezna je godišnja revizija poslovanja RTVFBiH od nezavisne revizorske firme.
(2) Koordinacioni odbor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine usaglasit će metodologiju i način nadzora nad nezavisnom revizijom.

Član 21.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

(1) Interese RTVFBiH u međunarodnim radiodifuznim organizacijama i asocijacijama zastupa Korporacija javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine.

Član 22.

Organi RTVFBIH

(1) Organi RTVFBiH su:
a ) Upravni odbor,
b) Poslovodni odbor.
(2) Radom RTVFBiH rukovodi Poslovodni odbor koji čine generalni direktor i rukovodioci sektora RTVFBiH. Poslovnikom o radu koji donosi generalni direktor bit će reguliran način rada Poslovodnog odbora.
(3) RTVFBiH mora osigurati naknade za članove Upravnog odbora uključujući i naknade za rad u Odboru sistema.

Član 23.

Upravni odbor

(1) Upravni odbor zastupa i štiti interese javnosti u pogledu radio i televizijskih programa, vrši nadzor nad cjelokupnim poslovanjem kao i korištenjem i raspolaganjem imovinom RTVFBiH.

Član 24.

Sastav Upravnog odbora

(1) Upravni odbor ima četiri člana.
(2) Članovi Upravnog odbora mogu biti samo državljani Bosne i Hercegovine.
(3) Upravni odbor ima četiri člana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine i iz reda ostalih.
(4) Članovi Upravnog odbora samostalni su u vršenju svoje funkcije i ne primaju upute od organa koji ih je imenovao.
(5) Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i ne može se obnoviti.
(6) Član Upravnog odbora koji je u posljednjoj godini svog četverogodišnjeg mandata vrši dužnost predsjedavajućeg Upravnog odbora u toj godini.
(7) Upravni odbor donosi vlastiti Poslovnik o radu.

Član 25.

Izbor, imenovanje i razrješenje Upravnog odbora

(1) Parlament Federacije imenuje članove Upravnog odbora sa rang-liste kandidata koji su ušli u uži izbor (u daljnjem tekstu: rang-lista), a koju mu dostavljaju komisije za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta Federacije u roku od 30 dana od dostavljanja rang-liste. Komisije za izbor i imenovanja provode pravičan, otvoren i transparentan postupak izbora, koristeći se standardima i rokovima opisanim Zakonom o ministarskim i drugim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine u cilju odabira najkvalifikovanijih kandidata. Postupak za sačinjavanje rang-liste kanidata koji su ušli u uži izbor komisije za izbor i imenovanja započinju četiri mjeseca prije isteka mandata članovima Upravnog odbora.
(2) Za članove Upravnog odbora ne mogu biti imenovani:
a) nosioci funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, na bilo kom nivou vlasti,
b )članovi organa političkih stranaka,
c) zaposleni u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine, RTVFBiH i Radio-televizije Republike Srpske i Korporaciji,
d) zaposleni u drugim firmama koje obavljaju djelatnost radijskog ili televizijskog emitiranja, uključujući i agencije koje prikupljaju RTV taksu, članovi njihovih uprava ili nadzornih odbora, ili lica koja obavljaju poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.
(3) Parlament Federacije ima ovlaštenje donijeti odluku o razrješenju člana Upravnog odbora u slučaju da član sam zatraži razrješenje, tri puta neopravdano izostane sa sjednice Upravnog odbora ili u periodu od tri mjeseca ne učestvuje u radu Upravnog odbora. Upravni odbor obavezan je obavijestiti Parlament Federacije o navedenim okolnostima i na taj način pokrenuti postupak razrješenja.
(4) Parlament Federacije ima ovlaštenje da donese odluku o razrješenju člana Upravnog odbora na preporuku Regulatorne agencije ukoliko član Upravnog odbora nije ispoštovao uvjete iz dozvole sistema i/ili dozvole RTVFBiH.
(5) Parlament Federacije nadležan je za donošenje odluke o razrješenju Upravnog odbora u slučajevima kada Regulatorna agencija ustanovi da Upravni odbor nije ispoštovao uvjete iz dozvole sistema i/ili dozvole servisa što je dovelo do ozbiljnog kršenja ili narušavanja interesa ili prava bilo kojeg od konstitutivnih naroda ili ostalih, te u slučajevima ponovljenog ili nastavljenog narušavanja ili kršenja. U slučaju da je Upravni odbor razrješen u skladu sa ovom odredbom, provodi se postupak imenovanja u skladu sa odredbom stava (1) ovog člana.
(6) Parlament Federacije može razriješiti Upravni odbor u cjelini ili svakog člana pojedinačno ukoliko se, na osnovu izvještaja, utvrdi da u svom radu krši zakone Bosne i Hercegovine, zakone Federacije ili se utvrdi loše i nesavjesno poslovanje.

Član 26.

Kvorum i odlučivanje u Upravnom odboru

(1) Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja svih članova.
(2) Za imenovanje i razrješenje generalnog direktora, usvajanje Statuta, programskih planova radija i televizije, kao i za donošenje finansijskih planova i godišnjih budžeta potreban je konsenzus članova Upravog odbora.

Član 27.

Naknada za rad članovima Upravnog odbora

(1) Članovi Upravnog odbora imaju obavezu najmanje pet dana u mjesecu raditi u Upravnom odboru i za svoj rad imaju pravo na naknadu u iznosu od tri minimalne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i na naknadu razumnih putnih i materijalnih troškova u skladu sa važećim aktima RTVFBiH.
(2) RTVFBiH mora osigurati naknade za članove Upravnog odbora uključujući i naknade za rad u Odboru sistema.

Član 28.

Nadležnost Upravnog odbora
(1) Upravni odbor nadležan je:
a) donositi Statut i druge opće akte,
b) odlučivati o raspolaganju imovinom u skladu sa Zakonom i Statutom,
c) odlučivati o ulaganjima za razvoj RTVFBiH u skladu sa Zakonom i Statutom,
d) usvajati izvještaje o finansijskom poslovanju,
e) odobravati godišnji budžet i finansijski plan,
f) usvajati programske planove za radio i televiziju u skladu sa dozvolom sistema,
g )imenovati i razrješavati generalnog direktora,
h) davati saglasnost na imenovanje nosilaca najviših programskih funkcija,
i) odlučivati o nazivu i logu radija i televizije,
j) pratiti i kontrolirati zakonitost i uspješnost rada RTVFBiH,
k) predstavljati Parlamentu Federacije i javnosti godišnje finansijske planove i planove programa i podnositi izvještaje o realizaciji tih planova,
l) obavljati druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom,
m) osiguravati uvjete iz dozvole sistema.
(2) Nezavisno od prava svakog korisnika ili zainteresirane strane da podnese prigovor vezan za servis, Upravni odbor odgovoran je za nadzor i kontrolu ispravne provedbe programskih principa u skladu sa odredbom člana 38. ovog Zakona.

Član 29.

Savjetodavni organi

(1) Upravni odbor može osnovati savjetodavne organe za razmatranje i savjetovanje o različitim aspektima djelatnosti RTVFBiH.
(2) Radi potpunijeg zastupanja i zaštite interesa javnosti u programima RTVFBiH, Upravni odbor osnovat će Programsko vijeće koje ima isključivo savjetodavnu ulogu.

Član 30.

Sastav Programskog vijeća

(1) Programsko vijeće čini 11 članova, predstavnika naučnih, obrazovnih, kulturnih, privrednih, umjetničkih i sportskih institucija i udruženja, predstavnika mladih i penzionera koje na osnovu javnog konkursa predlaže Upravni odbor a imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Ograničenja utvrđena za izbor članova Upravnog odbora odredbom člana 25. stav (2) ovog Zakona primjenjuju se i kod izbora članova Programskog vijeća.
(3) Članovi Programskog vijeća mogu biti samo državljani Bosne i Hercegovine.
(4) Članovi Programskog vijeća dužni su predstavljati i u obavljanju svog posla zastupati interese javnosti.
(5) Mandat članova Programskog vijeća je četiri godine i ne može se obnoviti.

Član 31.

Izbor, imenovanje i razrješenje članova Programskog vijeća

(1) Prilikom izbora članova Programskog vijeća, Upravni odbor i Parlament Federacije dužni su voditi računa da su u Programskom vijeću zastupljeni svi kantoni, kao i svi konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini i ostali.
(2) Parlament Federacije imenuje i razrješava članove Programskog vijeća na prijedlog Upravnog odbora.
(3) Član Programskog vijeća može biti razriješen ukoliko sam zatraži razrješenje.

Član 32.

(1) Programsko vijeće bira svog predsjednika i donosi Poslovni o radu.

Član 33.

Djelokrug rada Programskog vijeća

(1) Programsko vijeće savjetodavnu ulogu ostvaruje naročito kod:
a) donošenja programskih planova RTVFBiH;
b) predstavljanja javnosti i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine godišnjih planova i izvještaja o realizaciji tih planova od Upravnog odbora;
c) primjene usvojenih programskih smjernica i principa RTVFBiH utvrđenih ovim Zakonom;
d) imenovanja rukovodnih lica RTVFBiH.


Član 34.

Imenovanje i mandat generalnog direktora

(1) Generalnog direktora imenuje Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, a na način određen u članu 26. stav (2) ovog Zakona.
(2) Mandat generalnog direktora traje pet godina. Pripadnik istog konstitutivnog naroda ne može biti imenovan za generalnog direktora dva mandata uzastopno.
(3) Generalni direktor može biti lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine i ispunjava sve uvjete predviđene Statutom.
(4) Za generalnog direktora ne može biti imenovano lice koje vrši izvršnu, zakonodavnu ili sudsku funkciju na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, ili koja je vlasnik odnosno suvlasnik preduzeća koje obavlja djelatnost radijskog ili televizijskog emitiranja i ukoliko je njegova funkcija nespojiva sa Zakonom o sukobu interesa.

Član 35.

Nadležnost generalnog direktora

(1) Generalni direktor rukovodi poslovanjem, predstavlja i zastupa RTVFBiH i odgovoran je za zakonitost poslovanja i provođenje odluka Upravnog odbora.
(2) Generalni direktor odgovoran je za pripremu programske sheme RTVFBiH i za osiguranje poštivanja utvrđenih programskih smjernica i principa određenih zakonom.
(3) Generalni direktor imenuje rukovodna lica u skladu sa najvišim profesionalnim kriterijima i na način određen Statutom.
(4) Generalni direktor obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.
(5) Generalni direktor odgovara Upravnom odboru za ispunjenje uvjeta iz dozvole sistema i dozvole za RTVFBiH.
(6) Generalni direktor osigurava izradu godišnjeg finansijskog plana i budžeta za RTVFBiH u saradnji sa generalnim direktorom Korporacije.

(7) Generalni direktor osigurava koordinaciju i saradnju sa generalnim direktorima Radio-televizije Bosne i Hercegovine, Radio-televizije Republike Srpske i Korporacije.

Član 36.

Razrješenje generalnog direktora

(1) Upravni odbor obavezan je razriješiti generalnog direktora u sljedećim slučajevima:
a) ako generalni direktor sam zatraži razrješenje u skladu sa ugovorom o radu,
b) ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu.
(2) Upravni odbor dužan je razriješiti generalnog direktora ukoliko Regulatorna agencija ocjeni da generalni direktor ne vrši svoje obaveze u skladu sa dozvolom sistema/servisa u slučaju da je takvo neizvršavanje rezultiralo ozbiljnim narušavanjem ili kršenjem prava bilo kojeg od konstitutivnih naroda ili ostalih.
(3) Upravni odbor može razriješiti generalnog direktora ukoliko ocijeni da generalni direktor ne vrši svoju funkciju u skladu sa zakonom, dozvolom sistema, dozvolom RTVFBiH, Statutom, općim aktima i njegovim ugovorom o radu.
(4) Dozvola sistema koju izdaje Regulatorna agencija će kao integralni dio sadržavati i detaljne odredbe o slučajevima nepostupanja u skladu sa dozvolom i programskim principima, kao i sankcije za nepostupanje u skladu sa njima, u skladu sa odredbama člana 38. ovog Zakona te odredbama člana 26. Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
(5) U slučaju razrješenja generalnog direktora Upravni odbor je dužan odmah imenovati vršioca dužnosti, a u roku od 60 dana imenovati novog generalnog direktora.

Član 37.

Samostalnost

(1) RTVFBiH samostalna je u obavljanju djelatnosti, ima uređivačku nezavisnost i institucionalnu autonomiju naročito u oblastima kao što su:
a) utvrđivanje programske sheme;
b) koncepcija i produkcija programa;
c) uređivanje i prezentiranje vijesti i informativnog programa;
d) upravljanje i raspolaganje imovinom;
e) zapošljavanje i prava i obaveze zaposlenika;
f) uređivanje djelatnosti i unutrašnje organizacije;
g) priprema i izvršenje budžeta;
h) pregovori, priprema i potpisivanje pravnih akata vezanih za funkcioniranje servisa;
i) predstavljanje RTVFBiH u pravnim postupcima;
j) kupovina, iznajmljivanje, prodaja i korištenje roba i usluga.

Član 38.

Programski principi

(1) Program RTVFBiH služi interesu javnosti i mora biti u skladu sa profesionalnim standardima i propisima i pravilima Regulatorne agencije. RTVFBiH je dužna osigurati raznovrstan i izbalansiran radijski i televizijski program, koji ispunjava visoke etičke standarde i standarde kvaliteta, poštivanje ljudskog života, dostojanstva i fizičkog integriteta ličnosti i promoviranje demokratskih sloboda, društvene pravde i međunarodnog razumijevanja i mira.
(2) RTVFBiH pripremat će, proizvoditi i emitirati: informativni program, obrazovni program, programe iz kulture, sportski, zabavni, dokumentarni, dramski program, igrani, dječiji program i ostale programe.
(3) Program RTVFBiH uključuje informacije, kulturu, obrazovanje, zabavu i sport.
(4) Program RTVFBiH uvažavat će nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezičke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Program RTVFBiH također će afirmirati kulturne i druge potrebe nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
(5) Program RTVFBiH uvažavat će ustavna prava građana, konstitutivnih naroda i ostalih i bit će uređivani ravnopravno na sva tri službena jezika i oba pisma.
(6) U proizvodnji vlastitog programa i programa u koprodukciji RTVFBiH će osigurati ravnopravnu zastupljenost sadržaja koji odgovaraju tradiciji i baštini sva tri naroda i adekvatnu zastupljenost ostalih.
(7) RTVFBiH proizvodit će i uređivati programe u skladu sa najvišim profesionalnim kriterijima, uz poštivanje umjetničkih i stvaralačkih sloboda, nezavisno od stajališta državnih organa, političkih stranaka i drugih interesnih grupa.
(8) RTVFBiH ima pravo, u skladu sa svojim uređivačkim smjernicama, prenositi sjednice ili dijelove sjednica Parlamenta Federacije, a obavezno dijelove sjednica za koje Kolegij nekog od domova Parlamenta Federacije procijeni da treba prenositi. RTVFBiH ima obavezu informirati javnost o parlamentarnim aktivnostima, putem parlamentarnih hronika, najkasnije tri do pet dana od dana održavanja sjednice Parlamenta Federacije, i u terminima koji se uklapaju u programsku šemu RTVFBiH. U tu svrhu RTVFBiH ima slobodan pristup sjednicama Parlamenta Federacije.
(9) RTVFBiH dužna je predstaviti Parlamentu Federacije i javnosti svoje godišnje planove programa i izvještaje o realizaciji tih planova. Svako lice ima pravo predati RTVFBiH prigovore i prijedloge koji se odnose na njen program.
(10) Jednom godišnje RTVFBiH će Parlamentu Federacije dostaviti izvještaj o svojim aktivnostima, uključujući i finansijski izvještaj zajedno sa izvještajem o reviziji finansijskog poslovanja.

Član 39.

Ostvarivanje programskih principa

(1) U ostvarivanju osnovnih programskih principa RTVFBiH će naročito:
a) istinito, cjelovito, nepristrasno i blagovremeno informirati javnost o političkim, ekonomskim, obrazovnim, naučnim, religijskim, kulturnim, sportskim i drugim događajima u zemlji i svijetu;
b) osigurati otvorenu i slobodnu raspravu o pitanjima od javnog interesa vodeći računa o zastupljenosti svih interesa i ukusa;
c) poštivati i podsticati pluralizam političkih, religijskih i drugih ideja;
d) sva politička, ekonomska, obrazovna, naučna, religijska, kulturna i druga pitanja tretirati nepristrasno omogućavajući ravnopravno sučeljavanje različitih stajališta sa ciljem jačanja demokratskog duha, međusobnog razumijevanja i tolerancije;
e) njegovati i razvijati sve oblike stvaralaštva koji doprinose razvoju kulture, umjetnosti i zabave;
f) doprinositi poštivanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, te unapređenju kulture javnog dijaloga;
g) poštivati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i osnovna prava drugih, a posebno djece i omladine.
(2) RTVFBiH dužna je prilagoditi praćenje informativnog, kulturnog, obrazovnog i zabavnog programa potrebama lica oštećenog sluha i drugih lica sa posebnim potrebama.
(3) RTVFBiH će poštivati programski kodeks sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini, kojim se uređuju osnovni principi uređivačke politike u skladu sa najvišim profesionalnim kriterijima.
(4) Vijesti moraju biti nepristrasne, nezavisne i tačne. Prije objavljivanja, sa razumnom pažnjom, zavisno od okolnosti, mora se provjeriti sadržaj, porijeklo i istinitost informativnog materijala predviđenog za vijesti. Komentari moraju biti na jasan način odvojeni od vijesti.

Član 40.

Programske zabrane

(1) U programima je zabranjeno:
a) podsticati i širiti nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i netrpeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, kao i podsticati na diskriminaciju i neprijateljstvo prema pojedincima ili grupama zbog njihovog porijekla, boje kože, političkog uvjerenja, religije, zdravstvenog stanja, spola, seksualnih ili drugih određenja ili osobina;
b) negirati genocid počinjen u Srebrenici, a potvrđen presudom Međunarodnog suda u Hagu ili se na bilo koji način nedostojno odnositi prema toj činjenici.
c) objavljivati priloge i emisije nemoralnog sadržaja;
d). objavljivati priloge i emisije pornografskog sadržaja;
e). na bilo koji način podsticati i veličati nasilje i kriminal, te podsticati građane, a posebno djecu i omladinu na upotrebu duhanskih proizvoda, alkohola ili droge;
f) bez znanja gledalaca, odnosno slušalaca, upotrebom nekog tehničkog sredstva prenositi određene poruke ili uticati na gledaoce, odnosno slušaoce, a da oni toga nisu svjesni;
g) emitirati programski sadržaj koji očigledno šteti fizičkom, duševnom ili moralnom razvoju djece i omladine i ne smije biti na rasporedu kada će ih oni zbog vremena prijenosa vjerovatno gledati. Emitiranje takvog sadržaja mora biti najavljeno jasnim upozorenjem. Zabranjeno je emitiranje programa koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, posebno programa koji sadržavaju pornografiju i nepotrebno nasilje.
(2) RTVFBiH neće kršiti opće kulturne standarde pristojnosti i uljudnosti u svom programskom sadržaju i terminima emitovanje, a posebnu pažnju posvetit će zaštiti psihofizičkog razvoja djece.
(3) RTVFBiH ne smije emitovati bilo kakav materijal za koji zna da je lažan ili je bilo moguće utvrditi da je lažan na osnovu zdravog razuma ili rutinskom provjerom, ili postoji opravdana osnova za pretpostavku da je lažan.

Član 41.

Zastupljenost programa

(1) RTVFBiH će osigurati gdje god je to moguće i koristeći odgovarajuća sredstva da stanice rezerviraju većinu svog vremena u eteru za evropske sadržaje, ne računajući vrijeme određeno za vijesti, sportske događaje, zabavu, oglašavanje, usluge teleteksta i teleshoppinga.
(2) RTVFBiH rezervirat će najmanje 40% vremena za emitiranje domaćih programa u svim žanrovima, osim vijesti i sportskog programa.
(3) Najmanje 10% od vremena emitiranja, izuzevši informativne emisije, sportski program i marketing oglase, RTVFBiH mora naručiti od nezavisnih producenata i/ili komercijalnih radio-televizijskih stanica.
(4) Procente iz st. (2) i (3) ovog člana RTVFBiH dužna je dostići u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Član 42.

Principi marketinškog oglašavanja

(1) Marketing oglasi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi i uočljivo odvojeni od drugih programskih sadržaja, putem vizuelnih i akustičnih sadržaja.
(2) Lice ili organizacija koja oglašava ne može uticati na koncept programa, sadržaj ili uređivačku politiku RTVFBiH.
(3) RTVFBiH ima pravo odbiti emitiranje marketing oglasa čiji je sadržaj protivan programskim principima utvrđenim ovim Zakonom, te drugim pravilima i propisima za javno oglašavanje.
(4) Lica koja redovno prezentiraju vijesti i informativne programe ne mogu učestvovati u procesu pripreme, proizvodnje i emitiranju marketing oglasa.
(5) Prikriveno i indirektno marketing oglašavanje nije dozvoljeno.
(6) Televizijsko reklamiranje i teleshopping neće:
a) ugrožavati poštivanje ljudskog digniteta,
b)sadržavati diskriminaciju na osnovu rase, spola i nacionalnosti,
c)biti uvredljivo za religiju i politička uvjerenja,
d)podsticati radnje koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost,
e)podsticati radnje koje mogu ugroziti zaštitu okoline.
(7) Televizijsko reklamiranje ne smije biti uzrok moralne i fizičke štete za maloljetnike, a također ne smije direktno podsticati maloljetnike, iskorištavajući njihovo neiskustvo ili lakovjernost, da kupuju proizvode i usluge.
(8) Televizijsko reklamiranje i teleshopping alkoholnih pića ne smiju biti direktno usmjereni na maloljetnike, ne smiju stvarati utisak da konzumiranje poboljšava fizičke aktivnosti, da doprinosi socijalnom ili seksualnom uspjehu, rješavanju ličnih problema ili da ima ljekovita svojstva.

Član 43.

Trajanje marketinškog oglašavanja

(1) Trajanje marketing oglasa i drugih plaćenih poruka, kao i njihovih redistribucija u udarnom terminu, ne može biti duže od trajanja koje je odredilo Vijeće Regulatorne agencije.
(2) Udarni termin u radioprogramu je u periodu od 06.00 sati do 15.00 sati. Udarni termin u televizijskom programu je u periodu od 17.30 sati do 22.30 sati.

(3) Regulatorna agencija će, u okviru svojih nadležnosti, utvrditi dužinu reklamnog prostora i odrediti pravilan tretman korisnika dozvola u kompletnom sektoru emitovanja.
(4) RTVFBiH će se pridržavati odluke Vijeća Regulatorne agencije kojom će biti određen maksimalni i minimalni omjer trajanja emitiranog dnevnog oglašavanja i teleshoppinga u skladu sa evropskim standardima vodeći računa o konkurentnosti (finansijskoj održivosti) javnih RTV servisa.

Član 44.

Virtualno marketinško oglašavanje

(1) Virtuelno marketing oglašavanje dozvoljeno je pod uvjetom da je organizator priredbe ili događaja dao prethodnu saglasnost i da su televizijski gledaoci obaviješteni o virtuelnom marketing oglašavanju u konkretnom slučaju.
(2) Virtuelni marketing oglas može se umetati samo na mjestima koja se inače koriste za marketing oglašavanje, ali ne smije biti uočljiviji od marketing oglasa koji se nalaze na tim mjestima, niti se smije pojavljivati na licima, na njihovoj odjeći ili opremi.

Član 45.

Sponzorisanje

(1) Zabranjeno je sponzorisanje vijesti i informativnih programa.
(2) Svi sponzorisani programi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi.
(3) Zabranjen je bilo kakav uticaj sponzora na sadržaj programa.
(4) Regulatorna agencija može zabraniti RTVFBiH da emitira sponzorisane programe ukoliko ne ispunjavaju pravila i propise iz dozvole.
(5) RTVFBiH ne može prihvatiti sponzorisanje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom cigareta i ostalih duhanskih proizvoda, alkoholnih pića, narkotika, naoružanja i pirotehničkih sredstava.
(6) RTVFBiH ne može prihvatiti sponzorisanje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom medicinskih proizvoda ili sredstava za liječenje, ali mogu promovirati ime ili imidž kompanije ne promovirajući specifičnosti medicinskih proizvoda ili tretmana koji su dostupni samo na osnovu ljekarskog recepta.

Član 46.

Oglašavanje u izbornoj kampanji

(1) Nije dozvoljeno emitovanje propagandnih poruka političkih stranaka i kandidata, izuzev u periodima trajanja zvanične predizborne kampanje u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i prema propisima i pravilima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
(2) U toku predizborne kampanje RTVFBiH je dužna omogućiti političkim strankama i kandidatima da predstave svoje izborne programe pod ravnopravnim uvjetima. Radio i televizija moraju ustupiti dio svog programskog vremena za prezentaciju kandidata, političkih stranaka i njihovih programa bez naplate troškova.

Član 47.

Zaštita intelektualnog vlasništva

(1) RTVFBiH je dužna osigurati potpunu primjenu zakona kojima se uređuje zaštita autorskih i srodnih prava i intelektualnog vlasništva i u tome se pridržavati najviših međunarodnih standarda. RTVFBiH je obavezna da na ime naknada autorskih i srodnih prava odrediti godišnji budžet.

Član 48.

Emitovanje za treća lica

(1) RTVFBiH će bez odgađanja i naplate emitirati obavještenja organa vlasti čije je objavljivanje hitno, kao što su obavještenja o opasnosti po život i zdravlje, o ugrožavanju imovine, sigurnosti, javnog reda i mira.
(2) RTVFBiH nije odgovorna za sadržaj obavještenja iz stava (1) ovog člana.
(3) Detalji vezani za emitiranje za ostala treća lica utvrđuju se Statutom RTVFBiH.

Član 49.

Pravo na odgovor

(1) Lice čijim pravnim interesima je nanesena šteta, čiji su čast i ugled povrijeđeni u emitiranim navodima u radio ili televizijskom programu RTVFBiH ima pravo na odgovor u roku od 15 dana od dana emitiranja.
(2) Odgovor se podnosi RTVFBiH u pisanoj formi i sveden na činjenice. Odgovor mora biti potpisan od zainteresirane strane ili njenog zastupnika.
(3) RTVFBiH ima pravo ukloniti uvredljive ili kriminalne sadržaje iz odgovora, pridržavajući se sadržajne cjeline odgovora, kao i skratiti ili odbiti objavljivanje odgovora ako nije u vezi sa emitiranim navodima.
(4) Ako se prigovor odnosi na dnevno-informativni program, RTVFBiH je dužna besplatno emitirati odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema prigovora, na način i u vremenu emitiranja navoda na koje se odgovor odnosi. Ako se prigovor odnosi na periodične emisije, odgovor se mora besplatno emitirati u prvoj narednoj emisiji.
(5) Ako RTVFBiH ne objavi odgovor, ili to ne učini na odgovarajući način, lice iz stava (1) ovog člana može u roku od osam dana od dana isteka roka za objavljivanje podnijeti prigovor Upravnom odboru RTVFBiH.
(6) Ako podnosilac prigovora nije zadovoljan odlukom Upravnog odbora, ima pravo tražiti sudsku zaštitu u parničnom postupku u roku od 15 dana od dana prijema pisane odluke, odnosno u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora, ako odluka nije donesena ili mu nije dostavljena.
(7) RTVFBiH može odbiti da emitira odgovor ako podnosilac zahtjeva nema pravnog interesa za objavljivanje odgovora ili ako zahtjev za odgovor nije podnesen blagovremeno.
(8) RTVFBiH ima pravo odbiti emitovanje prigovora ako odgovor prelazi dužinu originalnog materijala, kada nije u vezi sa originalnim materijalom i kada se smatra da je protivan pravu zaštićenih trećih lica.
(9) Pravo na odgovor dostupno je samo u onim slučajevima u kojima su narušena prava pojedinaca uključujući ona iz Zakona o kleveti.

Član 50.

Ispravke

(1) Na zahtjev za ispravak pogrešno navedenih činjenica primjenjuje se isti postupak kao kod prava na odgovor.

Član 51.

Dužnost čuvanja snimaka

(1) RTVFBiH dužna je organizirati čuvanje i obradu svih audio-vizuelnih snimaka korištenih u programu.
(2) Snimci svih programa moraju se čuvati najmanje šest sedmica od dana emitiranja.
(3) U slučaju zahtjeva od Regulatone agencije za komunikacije ili u slučaju pokretanja sudskog ili drugog spora, RTVFBiH je dužna čuvati snimke za traženi period, odnosno do donošenja konačne odluke.

Član 52.

Povjerljivost izvora

(1) Zagarantirana je povjerljivost izvora informacije.
(2) Otkrivanje izvora informacija i saznatih činjenica koje je saznao novinaru može naložiti samo sud u slučaju kada je to neophodno radi sprečavanja nastanka teških krivičnih djela.

Član 53.

Pristup i emitovanje događaja

(1) RTVFBiH će imati pristup javnim kulturnim, sportskim i drugim događajima u cilju informiranja najšire javnosti. Izvještaj koji se emituje bez plaćanja ne smije trajati duže nego što je potrebno da se javnost informira o događaju, u smislu vijesti.
(2) RTVFBiH ima pravo, u okviru svog redovnog informativnog programa, besplatno citirati programe drugih servisa ako je riječ o događajima iz stava (1) ovog člana. Citat ne smije biti duži od 90 sekundi, a izvor citata mora biti jasno naveden.
(3) Pravo iz stava (2) ovog člana pod istim uvjetima imaju sve radio-televizijske stanice u odnosu na program RTVFBiH.

Član 54.

Taksa za posjedovanje prijemnika

(1) Svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koje posjeduje radio ili televizijski prijemnik dužno je plaćati mjesečnu taksu na posjedovanje tog prijemnika (u daljnjem tekstu: RTV taksa), pod uvjetima određenim ovim Zakonom.
(2) Od obaveze iz prethodnog stava izuzimaju se domaćinstva i pravna lica kojima se ne isporućuje signal nijednog javnog servisa u Bosni i Hercegovini.
(3) Prihod od RTV takse može se koristiti samo za finansiranje osnovne djelatnosti RTVFBiH.
(4) Prihod od RTV taksa ne podliježe poreskim obavezama.

Član 55.

Odlobađanje od plaćanja RTV takse

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse podnose domaćinstva i pravna lica putem lokalne zajednice (općinske službe ili mjesne zajednice), a oslobađanje od plaćanja takse utvrđuje se uvjerenjem koje donosi za određeno područje nadležno ministarstvo na osnovu mjerenja službe RTVFBiH.
(2) Služba RTVFBiH je dužna organizirati mjerenje po zahtjevu lokalne zajednice u roku od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 56.

Vjerodostojna isprava

(1) Računi ili izvodi iz poslovnih knjiga javnih servisa u odnosu na potraživanja RTV takse predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvršnom postupku.

Član 57.

Način naplate

(1) Način naplate RTV takse određuje i uspostavlja Odbor sistema.
(2) Organizaciona jedinica zadužena za taksu u RTVFBiH prati naplatu RTV takse i o tome obavještava Odbor sistema.
(3) Naplatu RTV takse može vršiti RTVFBiH putem vlastite službe ili taj posao na ugovornoj osnovi povjeriti drugim pravnim licima (javna preduzeća, agencije i sl.).
(4) RTVFBiH vrši naplatu RTV takse na području Federacije. Naplaćena RTV taksa raspoređuje se u skladu sa članom 23. Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
(5) U svim ugovorima koji se odnose na prikupljanje RTV takse iz stava (3) ovog člana, a u skladu sa odredbama člana 18. Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, RTVFBiH će biti ugovorna strana.

Član 58.

Pretpostavka o posjedovanju

(1) Smatra se da jedno lice u svakom domaćinstvu i svako registrirano pravo lice u Federaciji ima radio ili televizijski prijemnik.
(2) Pretpostavka iz stava (1) ovog člana može se osporiti pisanom izjavom nosioca domaćinstva, odnosno lica ovlaštena za zastupanje pravnog lica.
(3) Pisana izjava dostavlja se RTVFBiH i istovremeno podrazumijeva pristanak da ovlašteni predstavnik javnih servisa izvrši neposrednu kontrolu tačnosti navoda iz izjave. U slučaju nedozvoljavanja neposredne kontrole, pisana izjava ne proizvodi pravna dejstva.

Član 59.

Broj prijemnika

(1) Svako domaćinstvo dužno je plaćati RTV taksu za samo jedan prijemnik, bez obzira na njihov ukupan broj u domaćinstvu. Samo jedan član domaćinstva može biti evidentiran kao obveznik plaćanja RTV takse.
(2) Svako pravno lice osim onih navedenih u stavu (3) ovog člana dužno je plaćati RTV taksu za svaki prijemnik koji posjeduje.
(3) Javne zdravstvene institucije, javne obrazovne institucije, institucije za socijalnu pomoć, radio-televizijske stanice i pravna lica koja se bave proizvodnjom, servisiranjem, instalacijom, prodajom ili iznajmljivanjem radio ili televizijskih prijemnika plaćaju jednu taksu po instituciji, prodavnici, odnosno poslovnici ili ispostavi.

Član 60.

Obaveza prijavljivanja prijemnika

(1) Svako domaćinstvo ili pravno lice dužno je RTVFBiH prijaviti nabavku radio ili televizijskog prijemnika u roku od 30 dana, ako se tom nabavkom za njega stvara obaveza plaćanja RTV takse utvrđena ovim Zakonom.
(2) Svaki pretplatnik dužan je prijaviti RTVFBiH promjenu adrese stanovanja, odnosno sjedišta pravnog lica.
(3) Obaveza plaćanja RTV takse nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabavke radio ili televizijskog prijemnika.

Član 61.

Visina i raspodjela RTV takse

(1) Visina i raspodjela RTV takse unutar Javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine propisana je Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Član 62.

Kontrola naplate

(1) RTVFBiH ima pravo u svakom trenutku imati direktan uvid u naplatu i raspodjelu RTV takse.
(2) Obavezna je godišnja kontrola naplate RTV takse od nezavisne revizorske institucije, kojom se utvrđuje iznos i stepen naplate, kao i pravilnost raspodjele prikupljenih sredstava.

Član 63.

Kaznene odredbe

(1) Fizičkom licu koje ne ispuni obaveze propisane st. (1) i (2) člana 60. ovog Zakona ili koja da lažnu izjavu, koristeći se pravom iz člana 58. ovog Zakona, bit će za prekršaj izrečena novčana kazna u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.
(2) Pravnom licu koje ne ispuni obaveze propisane st. (1) i (2) člana 60. ovog Zakona ili koja da lažnu izjavu, koristeći se pravm iz člana 58. stav (2) ovog Zakona, bit će za prekršaj izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a odgovornom licu u tom pravnom licu novčana kazna u iznosu od 200,00 KM do 500,00 KM.
(3) Fizičkom licu koje ne ispuni obavezu plaćanja navedenu u članu 59. stav (1) ovog Zakona bit će u prekršajnom postupku izrečena novčana kazna u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.
(4) Pravnom licu koje ne ispuni obavezu plaćanja navedenu u članu 59. stav (2) ovog Zakona bit će u prekršajnom postupku izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a odgovornom lucu u tom pravnom licu novčana kazna u iznosu od 200,00 KM do 500,00 KM.

Član 64.
Prestanak RTVFBIH

(1) Odluka o prestanku RTVFBiH može biti donesena samo u formi zakona.
(2) Zakonom o prestanku RTVFBiH određuje se postupak prestanka i način raspodjele imovine.

Član 65.

Prijelazne i završne odredbe

(1) Do dana konstituisanja Upravnog odbora u skladu sa ovim Zakonom traje mandat postojećeg Upravnog odbora RTVFBiH.
(2) Stupanjem na snagu ovog Zakona Regulatorna agencija će u roku od 30 dana pripremiti listu kandidata koji su ušli u uži izbor, a u roku od 60 dana Parlament Federacije imenovat će sve članove prvog Upravnog odbora prema odredbama ovog Zakona.
(3) Konstitutivna sjednica prvog Upravnog odbora RTVFBiH bit će sazvana u roku od 15 dana od imenovanja svih članova. Upravni odbor dužan je usvojiti Statut, imenovati generalnog direktora i osigurati registraciju u roku od 60 dana od konstituisanja.
(4) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, međutim, kada Upravni odbor bude prvobitno konstituisan članovi Upravnog odbora bit će imenovani na sljedeći način:
a) jedan član na četiri godine,
b) jedan član na tri godine,
c) jedan član na dvije godine, i
d)jedan član na jednu godinu izabran iz reda članova postojećeg Upravnog odbora RTVFBiH.
(5) Član imenovan na tri godine ostat će na funkciji predsjedavajućeg u trajanju trogodišnjeg mandata.
(6) Nakon isteka perioda predviđenog u stavu (5) ovog člana predsjedavajući će se rotirati između članova Upravnog odbora u skladu sa članom 24. stav (6) ovog Zakona.

Član 66.

Važenje propisa

(1) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a koja se tiču registracije, organizacije, poslovanja i djelatnosti RTVFBIH primjenjivat će se važeći propisi o javnim preduzećima, privrednim društvima, registraciji poslovnih subjekata i drugi odgovarajući propisi, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom ili Zakonom o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
(2) Svi ranije doneseni zakoni i podzakonski akti koji su regulirali RTVFBiH, stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju važiti.

Član 67.

Stupanje na snagu i objavljivanje

(1) Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
Safet Softić

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
Stjepan Krešić

 

 
Start | FTV | TV vodič | Teletext | Radio FBiH | Opće informacije | Marketing | Kontakti | FAQ | Vremenska prognoza | BHRT | RTRS

Preuzimanje sadržaja sa stranice samo uz pismenu dozvolu ili navođenje izvora (www.rtvfbih.ba).

Copyright
© 2005-2007 RTVFBiH - All rights reserved
design and development DWS and DSD March-May 2007