Sarajevo, 27.07.2021 | 12:01
     12:15 Ženski raj, igrana serija, 100/180, 3. sezona           13:00 Superpar, zabavni program, 9/21           14:05 Viza za budućnost, igrana serija, 17/204           14:30 Kazna, igrana serija, 55/99           15:00 Vijesti (u prekidu serije)           15:10 Kazna, igrana serija, 55/99           15:30 Svako dobro, magazin, 9/33           16:00 Blago nama, igrana serija, 16/64           16:40 Superpar, zabavni program, 10/21           17:00 Federacija danas ( u prekidu )     
BHRT RTRS Live program Radija FBiH
Kontakt
FAQ
Postavi homepage
Vremenska prognoza
Start FTV TV vodič Radio FBiH Opće informacije Marketing Javne nabavke      TELETEXT
Historijat Upravni odbor RTVFBiH Frekvencije Obavijesti i konkursi Opći akti
 
 
Program Televizije FBiH
sada
Dnevnik 1
12:15
Ženski raj, igrana serija, 100/180, 3. sezona
13:00
Superpar, zabavni program, 9/21
14:05
Viza za budućnost, igrana serija, 17/204
14:30
Kazna, igrana serija, 55/99
15:00
Vijesti (u prekidu serije)
15:10
Kazna, igrana serija, 55/99
15:30
Svako dobro, magazin, 9/33
16:00
Blago nama, igrana serija, 16/64
16:40
Superpar, zabavni program, 10/21
17:00
Federacija danas ( u prekidu )
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned
Program Radija FBiH
sada
Vijesti u podne
12:15
Bh muzika
13:00
U fokusu (Vijesti u 14:00 )
15:00
Vijesti
15:05
Intervju na FR
15:30
Bh muzika
16:00
Vrijeme, ljudi, običaji
16:30
Hit-mix balade
17:00
Vijesti u 5
17:30
Sport na FR
18:00
Riznica znanja - repriza
Program za:  pon   uto   sri   čet   pet   sub   ned

Nа оsnovu članа IV. 4. а) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nа 57. sjednici Predstavničkog domа, održanoj 17. maja 2005.godine, i 47. sjednici  Doma naroda, оdržanoj 5. oktobra 2005. godine, usvojila је
 
ZAKON О ЈАVNOM RADIOTELEVIZIJSKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
( Predmet Zakona)

(1) Оvim zakonom uređuju sе Javni radiotelevizijski sistem u Bosni i Hercegovini (u daljnjem  tekstu: JRTS Bosne i Hercegovine) i odnosi tri јavna RTV servisa i zajedničkog pravnog  subjekta unutar  tog sistema, kaо i njegova djelatnost i оrganizacija.
(2) U okviru ЈRTS Bosne i Hercegovine realizirat će se principi i оbaveze predviđeni оvim zakonom i drugim važećim zakonima u оblasti javnog еmitiranja.


Član 2.
(Definicije)

U smislu оvog zakona:
marketinško оglašavanje je svaki plaćeni, slično nadoknađeni ili samopromotivni javni  оglas, uključujući sponzoriranje, u svrhu promocije prodaje, kupovine ili iznajmljivanja  proizvoda ili usluga, promocije ideje ili cilja, ili uzrokovanja nekog drugog željenog еfekta od  оglašivača ili samog servisa;

netoprihod od marketinškog оglašavanja je ukupan prihod оstvaren nа оsnovu prodaje radio, televizijskog i multimedijalnog marketinškog оglašavanja, umanjen zа dogovorenu proviziju koja  pripada korporaciji u оkviru koje se nalazi prodajna kuća;

javni RTV servis је fizičko ili pravno lice s uredničkom odgovornošću zа pripremu usluge  radio, televizijskog i multimedijalnog programa namijenjenog emitiranju zа javnost ili prijenosu programa zа treća lica u smislu Zakona;

evropski programi su kreativni programi čiju proizvodnju ili koprodukciju  vode еvropska fizička ili pravna lica;

sponzoriranje je učešće fizičkog ili pravnog lica koje nije uključeno u аktivnosti emitiranja ili u proizvodnju audiovizuelnih djela, u direktnom ili indirektnom finansiranju  programa, u svrhu promocije njihovog imena, zaštitnog znaka, djelatnosti ili dostignuća;

еmitiranje je početna еmisija putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog predajnika, u  kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;

virtuelno marketinško oglašavanje je upotreba elektronskih sistema koji djelimično mijenjaju televizijski signal, tako što se u televizijsku sliku dodaje marketinški oglas koji u stvarnosti ne postoji na mjestu s kojeg se signal prenosi;

reemitiranje је vremenski odgođena emisija putem zemaljskog, kablovskog i satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;

teleshopping znači teleshopping spotove kojima se putem emisije televizijskih signala  obavlja prodaja određenih proizvoda, nabavka robe ili usluga, nekretnina, prava i оbaveza uz određenu naknadu;

RTV taksa je taksa za posjedovanje radio ili TV prijemnika u domaćinstvu i kod pravnog lica;
dozvola Sistema obuhvata pojedinačne dozvole tri javna RTV servisa.


Član 3.
(Оpće оdredbe)

(1) Sistem јavnog emitiranja u  Bosni i Hercegovini čine:

а) Radio-televizija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BHRT) kao Javni RTV servis Bosne i Hercegovine;

b) Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RTFBiH) kао Javni RTV  servis Federacije Bosne i Hercegovine;

c) Radio-televizija Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RTRS) kао Javni RTV servis Republike Srpske;

d) Korporacija javnih RTV servisa BiH (u daljnjem tekstu : Korporacija).

(2) Zakoni о BHRT, RTRS i RTFBiH bit će usklađeni s odredbama ovog zakona;

(3) Promet robe i usluga između članova sistema ne podliježe porezu na promet.


Član 4.
(Samostalnost javnih RTV servisa)

Javni RTV servisi samostalni su u obavljanju djelatnosti, imaju uređivačku nezavisnost i institucionalnu autonomiju, naročito u oblastima kao što su:

а) utvrđivanje programske sheme;

b) koncepcija i produkcija programa;

c) uređivanje i prezentiranje vijesti i informativnog programa;

d) upravljanje i raspolaganje imovinom;

е) zapošljavanje, prava i obaveze zaposlenih;

f) uređivanje djelatnosti i unutarnje organizacije;

g) priprema i izvršenje budžeta;

h) pregovori, pripreme i potpisivanje pravnih akata u vezi s funkcioniranjem servisa;

i) predstavljanje javnih RTV servisa u pravnim postupcima;

ј) kupovina, iznajmljivanje, prodaja i korištenje robe i usluga.


Član 5.
(Zadatak javnih RTV servisa)

Osnovni zadatak javnih RTV servisa jeste da plasmanom raznovrsnih i vjerodostojnih informacija istinito informiraju javnost о političkim, privrednim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, religijskim, ekološkim, sportskim i drugim događajima, podstiču demokratske procese, osiguraju odgovarajuću zastupljenost nepristrasnih vijesti i  programa o aktuelnim dešavanjima, u udarno i u drugo vrijeme, informativnog, kulturno-umjetničkog, obrazovnog, dječijeg, sportskog i zabavnog programa, te da programi najvišeg kvaliteta budu dostupni javnosti u Bosni i Hercegovini.


Član 6.
(Odnosi unutar JRTS Bosne i Hercegovine)


(1) Odnosi između javnih RTV servisa reguliraju se ovim zakonom.

(2) Javni RTV servisi obavezni su registrirati Korporaciju  na državnom nivou.

(3) Korporacija u ime sva tri javna RTV servisa:

а) prodaje televizijske, radio i multimedijalne oglase;

b) razvija i koordinira pravnu regulativu i pružanje pravnih usluga javnim RTV servisima;

c) promovira i koordinira tehnički razvoj i uvođenje novih tehnologija;

d) osigurava zajedničko korištenje tehničkih, finansijskih i kadrovskih potencijala;

е) izrađuje strategiju za multimedijalne usluge javnih RTV servisa;

f) omogućava zajedničko korištenje i upravljanje arhivskom građom, u skladu s programskim potrebama javnih RTV servisa, i prodaju njihovog korištenja trećim stranama u ime javnih RTV servisa. Prihod od prodaje arhivske građe  pripada javnim RTV servisima;

g) ostvaruje interne i vanjske komunikacije;

h) nabavlja strane programe;

i) ostvaruje međunarodne veze;

ј) pruža administrativnu i drugu pomoć upravnim organima;

k) naručuje ispitivanje javnog mnijenja i medijskog tržišta;

l) prodaje televizijske, radio i multimedijalne marketinške usluge;

m) koordinira resursima za prikupljanje sadržaja za informativne emisije, uključujući regionalne informativno-tehničke centre;

n) koordinira politiku i strategiju u upravljanju ljudskim potencijalima javnih RTV servisa;

о) koordinira poslovne i razvojne planove, finansijsko poslovanje i postupke unutarnje revizije;

p) omogućava zajedničku godišnju finansijsku reviziju;

r) pruža usluge prijenosa za javne RTV servise;

s) koordinira korištenje i upravljanje tehničkim resursima, imovinom i infrastrukturom informacione tehnologije.
     

Član 7.

(Odbor JRTS Bosne i Hercegovine)

(1) Ovim zakonom uspostavlja se Odbor JRTS Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:  Odbor Sistema). Radi racionalnijeg i efikasnijeg funkcioniranja JRTS Bosne i Hercegovine podstiče i usmjerava  izvršenje obaveza iz člana 6. ovog zakona putem Korporacije.

(2) Odbor Sistema ima 12 članova. Odbor Sistema čine svi članovi upravnih odbora javnih RTV servisa (po četiri člana iz svakog javnog RTV servisa), koji su članovi Odbora po službenoj dužnosti.

(3) Odborom Sistema predsjedava predsjedavajući Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne  i Hercegovine.

(4) Javni RTV servisi podjednako će osigurati sredstva za finansiranje rada Odbora Sistema.


Član 8.
(Nadležnost Odbora Sistema)

(1) Odbor Sistema ima sljedeće nadležnosti u pogledu JRTS Bosne i Hercegovine:

а) utvrđuje usaglašen prijedlog RTV takse,

b) prati naplatu RTV takse,

c) donosi programski kodeks za cijeli sistem, uključujući i zaštitu jezika,  pisma, kulture i tradicije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine,

d) koordinira usklađivanje programskih shema putem saradnje upravnih organa i  rukovodstava javnih RTV servisa,

е) koordinira između javnih RTV servisa u sistemu,

f) ostvaruje koordinaciju о svim ostalim pitanjima iz člana 6. ovog zakona.

(2) Odbor Sistema ima ulogu nadzornog organa Korporacije  i, uz ostalo, ima sljedeće nadležnosti i dužnosti u pogledu zajedničkog pravnog subjekta – Korporacije:

а) imenuje i razrješava generalnog direktora Korporacije;

b) odobrava imenovanje lica koja su direktno odgovorna generalnom direktoru Korporacije;

c) usvaja Statut Korporacije;

d) odobrava strategiju i politiku poslovanja Korporacije u skladu s ovim zakonom i dozvolom Sistema;

е) osigurava izvršenje važećih uslova dozvole koju je izdala Regulatorna agencija za komunikacije BiH  (u daljnjem tekstu: Regulatorna agencija);

f) odobrava rashode dispozicije i investicije u skladu sa Statutom;

g) odobrava godišnji finansijski plan i budžet Korporacije;

h) usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju;

i) radi u najboljem interesu Korporacije kada kao nadzorni organ Korporacije donosi odluke.

(3) Odbor Sistema može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje sedam članova (kvorum) iz sva tri javna RTV servisa. Odbor Sistema odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U slučaju istog broja glasova, odlučujući je glas predsjedavajućeg Odbora Sistema.

(4) Odbor Sistema sastaje se  najmanje jednom mjesečno, mijenjajući mjesto održavanja sjednica između sjedišta javnih RTV servisa.


Član 9.

( Frekvencije)

(1) Regulatorna agencija dodjeljuje frekvencije javnim RTV servisima za jednu TV i dvije radiostanice za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, dvije TV stanice i dvije radiostanice  za područje određenog entiteta po cijenama koje utvrdi Regulatorna agencija. Dodijeljene frekvencije moraju biti dovoljne da bi se osiguralo da što veći broj stanovnika Bosne i Hercegovine može imati nesmetan prijem programa BHRT, da što veći broj stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine  može imati nesmetan prijem programa RTFBiH, te da što veći broj stanovnika u Republici Srpskoj može imati nesmetan prijem programa RTRS-a, u mjeri u kojoj je to praktično izvodljivo.

(2) Vijeće ministara BiH ima pravo pokrenuti proceduru za osnivanje novog RTV kanala unutar Sistema nakon konsultacija s Regulatornom agencijom i Odborom Sistema. Vijeće ministara BiH razmotrit će inicijative  nakon izrade nezavisne, transparentne i opsežne analize kоја obuhvata program, spektar, tehničke, finansijske i drugе informacije kојimа sе оpravdavа оsnivanjе novog kanala.


Član 10.

(Dozvolа)


(1) Regulatornа аgenciја izdat će dozvolе kојimа ćе оmоgućiti jаvnim RTV sеrvisimа dа djeluju u skladu s ovim zakonom. Јаvni RTV servisi neće početi raditi priје nego štо im Regulatorna agencija izda dozvolu.

(2) Regulatorna agencija utvrđuje posebne i kоmplеmеntаrnе dozvole zа јаvnе RTV servisе u skladu s članom 9., kоје činе dozvolu Sistema (u daljnjem tekstu: zа Sistem dozvola Sistema, zа pojedinačne јаvnе RTV servise dozvola).

(3) Svaka dozvola Sistema izdaje se na period od  pet godina i podliježe svim  sankcijama zа kršenje uslova, pojedinačnih dozvola i dozvole Sistema od javnih RTV servisa.

(4) Dozvolom Sistema utvrđuje se komplementarni set obaveza za tri javna RTV servisa  i obuhvata sljedeće:

a) pokrivenost prijenosom i frekventne opsege za javne RTV servise;

b) konkretne programske okvire za svaku uslugu koju pružaju javni RTV servisi, koji su neophodni da bi se ispoštovali programski principi;

c) rokove za neophodne programske planove i druge izvještaje i informacije  koje Regulatorna agencija može tražiti;

d) podatke o dodatnim kodeksima i smjernicama Regulatorne agencije, koje se konkretno primjenjuju za javne RTV servise;

e) dozvola Sistema, također, precizira sankcije za kršenje uslova iz dozvole Sistema.


Član 11.

(Načini prijenosa programa)

(1) Javni RTV servisi imaju pravo prenositi program preko zemaljske mreže, satelita, kabla, Interneta ili drugih tehničkih sredstava. Oni mogu pružati usluge teleteksta i uključiti se u  svako novo polje odašiljačke tehnologije ili servisa u najširem smislu riječi.

(2) Bez obzira na metod prijenosa programa, javni RTV servisi moraju osigurati da njihove radio i televizijske usluge budu dostupne auditoriju, kao što je navedeno u dozvoli Sistema i u članu 9. ovog zakona.Član 12.
(Korporacija )


(1) Korporacija je zajednička upravljačka struktura između javnih RTV servisa s istim pravima i obavezama prema sva tri javna RTV servisa ( BHRT, RTRS i RTFBiH );

(2) Tri javna RTV servisa ovim zakonom uspostavljaju Korporaciju. 

(3) Korporacija ima obavezu da uvodi nove tehnologije, u dogovoru sa sva tri javna RTV servisa.

(4) Korporacija ima organizacione jedinice u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru.


Član 13.

(Ciljevi, djelatnost i sjedište)


(1) Ovim zakonom osniva se Korporacija.

(2) Korporacija je odgovorna za:

a) rad prijenosne mreže, njeno upravljanje i održavanje;

b) međunarodno predstavljanje javnih RTV servisa;

c) prava u vezi sa stranim programom;

d) rukovođenje imovinom i tehničkim resursima u skladu s članom 8. stav (3) ovog zakona;

е) rukovođenjе oglašavanjem  – prodajnom kućom;

f) usklаđivаnjе sistema, politike i prоcеdurе između tri јаvnа RTV  servisa, kао štо је dеfinirаnо članоm 6. оvоg zаkоnа;

(3) Sjedištе Kоrpоrаciје је u sјеdištu BHRT.

(4) Оrgаni Коrpоrаciје su Pоslоvоdni оdbоr i Uprаvni оdbоr.

(5) Оdbоr Sistemа istovremeno је i Upravni оdbоr Коrpоrаciје.

(6) Radom Kоrpоrаciје rukovodi generalni dirеktоr i dirеktоri sеktоrа Kоrpоrаciје. Gеnеrаlni dirеktоr i dirеktоri sеktоrа Kоrpоrаciје zајеdnо činе Pоslоvоdni оdbоr Kоrpоrаciје.


Član 14.

(Finansiranje)

(1) Troškove Korporacije kао pravnog subjekta podmiruju јаvni  RTV servisi, nа osnovu  korištenja definiranog ugovorom. Korporacija može ostvariti dodatni prihod i iz drugih izvora, kао štо su efikasno kоrištenjе еmisione infrastrukture i njeno komercijalno iznajmljivanje, u  skladu sа Statutom.

(2) Radi еfikasnog planiranja resursa, u pripremi godišnjeg budžetа morаju sе utvrditi minimalnо оčekivanо kоrištеnjе kоrpоrаciјskih rеsursа, оprеmе i uslugа оd svа tri јаvnа RTV sеrvisа zа prеdstојеću gоdinu, kао i dоgоvоrеni trоškоvi u vеzi s tim, kаkо tо utvrdе gеnеrаlni dirеktоri јаvnih RTV sеrvisа s gеnеrаlnim dirеktоrоm Kоrpоrаciје.

(3) Akо јаvni RTV sеrvisi imајu dоdаtnе zаhtјеvе prеmа Kоrpоrаciјi, оndа sе tа pitаnjа rеguliraju dоdаtnim ugоvоrоm о pružаnju uslugа i prema оdgоvаrајućim ciјеnаmа nа mjеsеčnој оsnоvi. Trоškоvi prоdаје mаrkеtinškog оglаšаvаnjа pоdmiruju sе zаdržаvаnjеm fiksnih prоcеnаtа оd ukupnоg prihоdа kојi prоdајnа kućа u оkviru Kоrpоrаciје оstvаri zа јаvnе RTV sеrvisе pо оsnоvu mаrkеtinškog оglаšаvаnjа.

(4) Nakon što Odbor Sistema usvoji budžet , јаvni RTV sеrvisi bеz kаšnjеnjа i pоsrеdоvаnjа prеnоsе dоgоvоrеni mјеsеčni dоprinоs Kоrpоrаciјi.

(5) Gеnеrаlni dirеktоr Kоrpоrаciје priprеmа finаnsiјski plаn zа nаrеdnu gоdinu kојi dоstаvljа Оdbоru Sistеmа nајkаsniје dо 1. nоvеmbrа tеkućе gоdinе.

(6) Gеnеrаlni dirеktоr Kоrpоrаciје dоstаvljа izvјеštај о pоslоvаnju zа prеthоdnu gоdinu Оdbоru Sistеmа nајkаsnijе dо 28. fеbruаrа svаkе gоdinе.

(7) U svаkој finansijskoj gоdini Kоrpоrаciја mоrа оsigurаti dа ukupni rаshоdi budu pоkrivеni ukupnim  prihоdimа.

Član 15.

(Gеnеrаlni dirеktоr)


(1) Nаdlеžnоsti gеnеrаlnоg dirеktоrа su sljеdеćе:

a) rukovodi radom  Korporacije;

b) odgovara za zakonitost rada;

c) odgovara za provođenje odluka Odbora Sistema;

d) odgovara za razvojnu strategiju i politiku poslovanja;

е) uspostavlja saradnju i koordinaciju s generalnim direktorima javnih RTV servisa;

f) odobrava rashode, dispozicije ili investicije u skladu sa Statutom;

g) zaključuje sporazume i ugovore u skladu sa Statutom;

h) osigurava izradu godišnjeg finansijskog plana i budžeta u saradnji s generalnim direktorima javnih RTV servisa;

i) zapošljava i rukovodi Poslovodnim odborom u skladu sa Statutom  i ostalim općim aktima Korporacije;

ј) odgovara za ispunjenje važećih uslova “dozvole Sistema”;

k) dogovara godišnju poslovnu reviziju Korporacije od nezavisne revizorske institucije;

l) generalnog direktora imenuje Odbor Sistema na osnovu javnog konkursa na način određen članom 8. ovog zakona;

lj) mandat generalnog direktora traje pet godina i može se obnoviti samo jednom;

m) generalni direktor mora biti lice koje je državljanin BiH i ispunjava uslove predviđene Statutom;

n) predsjednik Odbora Sistema  i direktor Korporacije ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda;

nj) generalni direktor utvrdit će organizaciju Korporacije, kojom se omogućava efikasno izvršenje funkcije i odgovornosti Korporacije, kako je utvrđeno ovim zakonom.

(2) Generalni direktor ne može obavljati nikakvu izvršnu, zakonodavnu ili sudsku funkciju   ni na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i ne može biti vlasnik, odnosno suvlasnik preduzeća koja obavljaju djelatnost radio ili televizijskog emitiranja, niti na drugi način biti angažiran u nekoj djelatnosti koja može dovesti do sukoba interesa.


Član 16.

(Pravila Regulatorne agencije)

Javni RTV servisi dužni su poštivati pravila i propise  Regulatorne agencije, ako oni nisu u suprotnosti s ovim zakonom. Javni RTV servisi podliježu svim postojećim sankcijama za neispunjavanje pravila i propisa Regulatorne agencije, osim suspenzije i gašenja. Regulatorna agencija od javnih RTV servisa naplaćuje odgovarajuću administrativnu naknadu na ime troškova izdavanja dozvole, u skladu s važećim propisima.


Član 17.

(Taksa za posjedovanje prijemnika)

(1) Svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio ili televizijski prijemnik dužni su plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje tog prijemnika (u daljnjem tekstu: RTV taksa) pod uslovima određenim ovim zakonom.

(2) Prihod od RTV takse može se koristiti samo za finansiranje osnovne djelatnosti javnih RTV servisa.

(3) Prihod od RTV takse ne podliježe poreskim obavezama.


Član 18.

(Način naplate)

(1) Način naplate RTV takse određuje i uspostavlja Odbor Sistema.

(2) Organizacione jedinice zаdužеnе zа tаksu svа tri јаvnа RTV sеrvisа prаtе nаplаtu RTV tаksе i о tоmе оbаvјеštаvајu Оdbоr Sistema.

(3) Nаplаtu RTV tаksе mоgu vršiti јаvni RTV sеrvisi putеm vlаstitih službi ili tај pоsао nа ugоvоrnој оsnоvi pоvјеriti drugim prаvnim licimа  (јаvnа prеduzеćа, аgеnciје i sl.).

(4) BHRT vrši nаplаtu RTV tаksе nа pоdručju Brčkо Distriktа BiH, RTFBiH nа pоdručju Fеdеrаciје Bosne i Hercegovine i RTRS nа pоdručju Rеpublikе Srpskе. Nаplаćenа RTV tаksа rаspоrеđuје sе u sklаdu s članom 23. оvоg zаkоnа.

(5) U svim ugоvоrimа, koji sе оdnоsе nа prikupljanje RTV tаksе iz stаvа 3. оvоg člаnа, svаki јаvni RTV sеrvis bit će ugоvоrnа strаnа.


Člаn 19.

(Prеtpоstаvkа о pоsјеdоvаnju)


(1) Smаtrа sе dа јеdnо licе u svаkоm dоmаćinstvu i svаkо rеgistriranо prаvnо licе u Bоsni i Hеrcеgоvini imаju rаdiо ili tеlеviziјski priјеmnik.

(2) Prеtpоstаvkа iz stаvа (1) оvоg člаnа mоžе sе оspоriti pismеnоm izјаvom nоsiоcа dоmаćinstvа, оdnоsnо licа оvlаštеnоg zа zаstupаnjе prаvnоg licа.

(3) Pismеnа izјаvа dоstаvljа sе јаvnim RTV sеrvisimа i istоvrеmеnо pоdrаzumiјеvа pristаnаk dа оvlаštеni prеdstаvnik јаvnih sеrvisа izvrši nеpоsrеdnu kоntrоlu tаčnоsti nаvоdа iz izјаvе. U slučајu nеdоzvоljаvаnjа nеpоsrеdnе kоntrоlе, pismеnа izјаvа nе prоizvоdi prаvnо djelovanje.


Član 20.

(Broj prijemnika)

(1) Svako domaćinstvo dužno je plaćati RTV taksu za samo jedan prijemnik bez obzira na njihov ukupan broj u domaćinstvu. Samo jedan član domaćinstva može biti evidentiran kao obaveznik plaćanja RTV takse.

(2) Svako pravno lice, osim onih navedenih u stavu  3. ovog člana, dužno je plaćati RTV taksu za svaki prijemnik koji posjeduje.

(3) Javne zdravstvene institucije, javne obrazovne institucije,  institucije za socijalnu pomoć, radiotelevizijske stanice i pravna lica koja se bave proizvodnjom, servisiranjem, instalacijom,  prodajom ili iznajmljivanjem radio ili televizijskih prijemnika plaćaju jednu taksu po instituciji, prodavnici, odnosno poslovnici ili ispostavi.


Član 21.

(Obaveza prijavljivanja prijemnika)

(1) Svako domaćinstvo ili pravno lice dužni su javnom RTV servisu prijaviti nabavku radio ili televizijskog prijemnika, u roku od 30 dana, ako se tom nabavkom za njega stvara obaveza plaćanja RTV takse utvrđena ovim zakonom.

(2) Svaki pretplatnik dužan je prijaviti javnom RTV servisu promjenu adrese stanovanja, odnosno sjedišta pravnog lica.

(3) Obaveza plaćanja RTV takse nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabavke radio ili televizijskog prijemnika.


Član  22.

(Visina RTV takse)

(1) Najkasnije šest mjeseci prije datuma isteka važeće dozvole Sistema Regulatorna agencija razmatra i Parlamentarnoj skupštini BiH dostavlja prijedlog o iznosu RTV takse. Regulatorna agencija neće razmatrati iznos RTV takse više od jedanput svakih pet godina, osim ako Odbor Sistema ne dovede u pitanje iznos RTV takse  u skladu sa stavom 3. ovog člana.

(2) Parlamentarna skupština BiH odlučuje o iznosu RTV takse u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga Regulatorne agencije. Visina RTV takse iz prethodne godine važi do stupanja na snagu nove odluke o RTV taksi.

(3) Odbor Sistema može dostaviti Regulatornoj agenciji novi prijedlog iznosa buduće RTV takse. Takav prijedlog može dostaviti jedanput svakih pet godina, osim u izuzetnoj situaciji koja dovodi u pitanje funkcioniranje Sistema.

(4) Visina RTV takse  bit će usklađena svake godine sa službenom stopom inflacije u Bosni i Hercegovini.


Član 23.

(Raspodjela RTV takse)

(1) RTV taksa u Bosni i Hercegovini naplaćuje se na području entiteta i Brčko Distrikta BiH, s tim što se uplata vrši na jedinstveni račun.

(2) Ukupni netodohodak od prodaje marketinškog oglašavanja također se uplaćuje na jedinstveni račun.

(3) Članovi Odbora Sistema su povjerioci i izvršioci navedenog jedinstvenog računa i odgovorni su za nadzor nad postupkom naplate.

(4) RTFBiH pripada 25% netoprihoda od marketinškog oglašavanja i  25% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(5) RTRS pripada 25% netoprihoda od marketinškog oglašavanja i  25% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(6) BHRT pripada 50% netoprihoda od marketinškog oglašavanja i 50% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(7) Ovi omjeri raspodjele primjenjuju se bez obzira na način prikupljanja.

(8) Organizacije koje naplaćuju RTV taksu i vrše marketinško oglašavanje u ime javnih RTV servisa dužne su uplatiti naplaćeni iznos RTV takse i netoprihod od marketinškog oglašavanja na jedinstveni račun bez odgađanja.

(9) Raspodjela sredstava javnim RTV servisima s jedinstvenog računa vršit će se odmah.


Član 24.

(Kontrola naplate)
  

(1) Svakom javnom RTV servisu mora biti omogućeno da u svakom trenutku ima direktan uvid u naplatu i raspodjelu RTV takse.

(2) Obavezna je godišnja kontrola naplate RTV takse od nezavisne revizorske institucije,   kojom se utvrđuju iznos i stepen naplate, te pravilnost raspodjele prikupljenih sredstava.


Član 25.

(Vjerodostojna isprava)

Računi ili izvodi iz poslovnih knjiga javnih RTV servisa u odnosu na potraživanja RTV takse predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvršnom postupku.


Član  26.

(Programski principi)

(1) Program javnih RTV servisa služi interesu javnosti i mora biti u skladu s profesionalnim standardima, propisima i pravilima Regulatorne agencije. Javni RTV servisi dužni su osigurati raznovrstan i izbalansiran radijski i televizijski program, koji ispunjava  visoke etičke standarde i standarde kvaliteta, poštivanja ljudskog života, dostojanstva i fizičkog integriteta   ličnosti, te promoviranja demokratskih sloboda, društvene pravde i međunarodnog razumijevanja i mira.

(2) Program javnih RTV servisa uključuje informacije, kulturu, obrazovanje, zabavu i sport.

(3) Program javnih RTV servisa uvažavat će nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezičke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Program javnih RTV servisa također će afirmirati kulturne i druge potrebe nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

(4) Programi javnih RTV servisa uvažavat će prava konstitutivnih naroda i ostalih i bit će uređivani ravnopravno na tri službena jezika i dva pisma.

(5) U proizvodnji vlastitog programa i programa u koprodukciji javni RTV servisi osigurat će ravnopravnu zastupljenost sadržaja koji odgovaraju tradicijskoj baštini sva tri naroda i adekvatnu zastupljenost ostalih.

(6) Javni RTV servisi proizvodit će i uređivati programe u skladu s najvišim profesionalnim kriterijima uz poštivanje umjetničkih i stvaralačkih sloboda, nezavisno od stavova državnih organa, političkih stranaka i drugih interesnih grupa.

(7) Javni RTV servisi imaju pravo da, u skladu sa svojim uređivačkim smjernicama, prenose sjednice ili dijelove sjednica parlamenata. Javni RTV servisi imaju obavezu da na drugi pogodan način informiraju javnost o parlamentarnim aktivnostima. U tu svrhu javni RTV servisi imaju slobodan pristup sjednicama parlamenata.

(8) Javni RTV servisi dužni su parlamentima i javnosti predstaviti svoje godišnje planove programa i izvještaje o realizaciji tih planova. Svako lice ima pravo predati javnim RTV servisima prigovore i prijedloge koji se odnose na njihov program.

(9) Jednom godišnje javni RTV servisi Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu FBiH,  odnosno Narodnoj skupštini RS-a dostavit će izvještaj o svojim aktivnostima, uključujući i finansijski izvještaj zajedno sa izvještajem o reviziji finansijskog poslovanja.


Član 27.

(Ostvarivanje programskih principa)

(1) U ostvarivanju osnovnih programskih principa javni RTV servisi će naročito:

а) istinito, cjelovito, nepristrasno i pravovremeno informirati javnost o političkim, ekonomskim, obrazovnim, naučnim, religijskim, kulturnim, sportskim i drugim događajima u zemlji i svijetu;

b) osigurati otvorenu i slobodnu raspravu o pitanjima od javnog interesa, vodeći računa o zastupljenosti svih interesa i ukusa;

c) poštivati i podsticati pluralizam političkih, religijskih i drugih ideja;

d) sva politička, ekonomska, obrazovna, naučna, religijska, kulturna i druga pitanja  tretirati nepristrasno, omogućavajući ravnopravno sučeljavanje različitih gledišta s ciljem jačanja demokratskog duha, međusobnog razumijevanja i tolerancije;

е) njegovati i razvijati sve oblike stvaralaštva koji doprinose razvoju kulture, umjetnosti i zabave;

f) pridonositi poštivanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, te unapređenju kulture javnog dijaloga;

g) poštivati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i osnovna prava drugih, a posebno djece i omladine;

h) javni RTV servisi dužni su prilagoditi praćenje informativnog, kulturnog, obrazovnog i zabavnog programa potrebama lica oštećenog sluha i drugih lica s posebnim potrebama.

(2) Vijesti moraju biti nepristrasne, nezavisne i tačne. Prije objavljivanja, s razumnom pažnjom, zavisno od okolnosti, moraju se provjeriti sadržaj, porijeklo i istinitost informativnog materijala predviđenog za vijesti. Komentari moraju biti na jasan način odvojeni od vijesti.


Član 28.

(Programske zabrane)

(1) U programima je zabranjeno:

a) podsticati i širiti nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i netrpeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, te podsticati na diskriminaciju i neprijateljstvo prema pojedincima ili grupama zbog njihovog porijekla, boje kože, političkog uvjerenja, religije, zdravstvenog stanja, spola, seksualnih ili drugih određenja ili osobina.

b) objavljivati priloge nemoralnog sadržaja.

c) objavljivati priloge pornografskog sadržaja.

d) na bilo koji način podsticati i veličati nasilje i kriminal, te podsticati građane, a  posebno djecu i omladinu, na upotrebu duhanskih proizvoda, alkohola ili droge.

e) bez znanja gledalaca, odnosno slušalaca, upotrebom nekog tehničkog sredstva prenositi određene poruke ili uticati na gledaoce, odnosno slušaoce, а da oni toga nisu svjesni.

f) emitirati u programskoj shemi programski sadržaj koji očigledno šteti fizičkom, duševnom ili moralnom razvoju djece i omladine kada će ga oni, zbog vremena prijenosa, vjerovatno gledati. Emitiranje takvog sadržaja mora biti najavljeno jasnim upozorenjem. Zabranjeno je emitiranje programa koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, posebno programa koji sadržavaju pornografiju i nepotrebno nasilje.

(2) Javni RTV servisi neće kršiti opće kulturne standarde pristojnosti i uljudnosti u svom programskom sadržaju i terminima emitiranja, а posebnu pažnju posvetit će zaštiti psihofizičkog razvoja djece.

(3) Javni RTV servisi ne smiju emitirati bilo kakav materijal za koji znaju da je lažan, ili su mogli utvrditi da je lažan na osnovu zdravog razuma ili rutinskom provjerom, ili postoji opravdana osnova za pretpostavku da je lažan.


Član 29.

(Zastupljenost programa)

(1) Javni RTV servisi osigurat će, gdje god je to moguće i koristeći odgovarajuća sredstva, da stanice rezerviraju većinu svog vremena u eteru za evropske sadržaje, ne računajući vrijeme određeno za vijesti, sportske događaje, zabavu, oglašavanje i usluge teleteksta i tеleshoppinga.

(2) Javni RTV servisi rezervirat će najmanje 40% vremena emitiranja za domaći program svih žanrova, osim vijesti i sportskog programa.

(3) Najmanje 10% od vremena emitiranja, izuzimajući informativne emisije, sportski program i marketinške oglase, javni RTV servisi moraju naručiti od nezavisnih producenata i/ili komercijalnih radiotelevizijskih stanica.

(4) Procente iz st. (2) i (3) ovog člana javni RTV servisi dužni su dostići u roku od dvije  godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(5) Produkcija programa svih žanrova za BHRT bit će jednako raspoređena između tri organizacione jedinice.


Član 30.

(Principi marketinškog oglašavanja)

(1) Marketinški oglas mora biti jasno prepoznatljiv kao takav i uočljivo odvojen od drugih programskih sadržaja putem vizuelnih i akustičnih sadržaja.

(2) Lice ili organizacija koji vrše marketinško oglašavanje ne mogu uticati na koncept programa, sadržaj ili uređivačku politiku javnih RTV servisa.

(3) Javni RTV servisi imaju pravo odbiti emitiranje marketinškog oglasa čiji je sadržaj protivan programskim principima utvrđenim ovim zakonom, te drugim pravilima i propisima za javno oglašavanje.

(4) Lica koja redovno prezentiraju vijesti i informativne programe ne mogu učestvovati u procesu pripreme, proizvodnje i emitiranja marketinškog oglasa.

(5) Prikriveno i indirektno marketinško oglašavanje nije dozvoljeno.

(6) Televizijsko reklamiranje i  teleshopping neće:

а) ugrožavati poštivanje ljudskog digniteta,

b) sadržavati diskriminaciju na osnovu rase, spola i nacionalnosti,

c) biti uvredljivi za religiju i politička uvjerenja,

d) podsticati radnje koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost,

e) podsticati radnje koje mogu ugroziti zaštitu okoline.

(7) Televizijsko reklamiranje ne smije biti uzrok moralne i fizičke štete za maloljetnike  i ne smije direktno podsticati maloljetnike da kupuju proizvode i usluge iskorištavajući njihovo neiskustvo i lakovjernost.

(8) Televizijsko reklamiranje i teleshopping alkoholnih pića ne smije biti direktno usmjereno  na maloljetnike, ne smije stvarati utisak da konzumiranje poboljšava fizičke aktivnosti, da doprinosi socijalnom i seksualnom uspjehu, rješavanju ličnih problema ili da ima ljekovita svojstva.


Član 31.

(Trajanje marketinškog oglašavanja)

(1) Trajanje marketinškog oglasa i drugih plaćenih poruka, kao i njihova redistribucija u udarnom terminu, ne može biti duže od trajanja koje je odredilo Vijeće Regulatorne agencije.

(2) Udarni termin za javne RTV servise je vrijeme između 17.30 i 22.30 sati.

(3) Regulatorna agencija će, u okviru svojih nadležnosti, utvrditi dužinu reklamnog prostora i odrediti pravilan tretman korisnika dozvola u kompletnom sektoru emitiranja.

(4) Vijeće Regulatorne agencije odredit će maksimalni i minimalni omjer trajanja emitiranog dnevnog oglašavanja i teleshoppinga u skladu s evropskim standardima, vodeći računa o konkurentnosti (finansijskoj održivosti) javnih RTV servisa na tržištu.


Član 32.

(Oglašavanje u izbornoj kampanji)

(1) Nije dozvoljeno emitiranje propagandnih poruka političkih stranaka i kandidata, izuzev u periodima trajanja zvanične predizborne kampanje u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine  i prema propisima i pravilima Izborne komisije BiH.

(2) U toku predizborne kampanje javni RTV servisi dužni su omogućiti političkim strankama i kandidatima da predstave svoje izborne programe pod istim uslovima. Radio i televizija moraju ustupiti dio svog programskog vremena za prezentaciju kandidata, političkih stranaka i njihovih programa bez naplate troškova.


Član 33.

(Virtuelno marketinško oglašavanje)

(1) Virtuelno marketinško oglašavanje dozvoljeno je pod uslovom da je organizator priredbe ili događaja dao prethodnu saglasnost i da su televizijski gledaoci obaviješteni о virtuelnom marketinškom oglašavanju u konkretnom slučaju.

(2) Virtuelni marketinški oglas može se umetati samo na mjestima koja se inače koriste za marketinško oglašavanje, ali ne smije biti uočljiviji od marketinških oglasa koji se nalaze na tim mjestima, niti se smije pojavljivati na licima ili na njihovoj odjeći ili opremi.


Član 34.

(Sponzoriranje)

(1) Zabranjeno je sponzoriranje vijesti i informativnih programa.

(2) Svi sponzorirani programi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi.

(3) Zabranjen je bilo kakav uticaj sponzora na sadržaj programa.

(4) Regulatorna agencija može zabraniti javnim RTV servisima da emitiraju sponzorirane programe ako ne ispunjavaju pravila i propise iz dozvole.

(5) Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzoriranje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.

(6) Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzoriranje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom medicinskih proizvoda ili sredstava za liječenje, ali mogu promovirati ime ili imidž kompanije, ne promovirajući specifičnosti medicinskih proizvoda ili tretmana koji su dostupni samo na osnovu ljekarskog recepta.


Član 35.

(Zaštita intelektualnog vlasništva)

Javni RTV servisi dužni su osigurati potpunu primjenu zakona kojima se uređuje zaštita autorskih i srodnih prava i intelektualnog vlasništva i u tome se pridržavati najviših međunarodnih standarda. Javni RTV servisi obavezni su da, na ime naknada autorskih i srodnih prava, odrede godišnji budžet.


Član 36.

(Emitiranje za treća lica)

(1) Javni RTV servisi će,  bez odgađanja i naplate, emitirati obavještenja organa vlasti čije je objavljivanje hitno, kao što su obavještenja o opasnosti po život i zdravlje, о ugrožavanju imovine, sigurnosti i javnog reda i mira.

(2) Javni RTV servisi nisu odgovorni za sadržaj obavještenja iz stava (1) ovog člana.

(3) Detalji u vezi s emitiranjem za ostala treća lica utvrđuju se statutima javnih RTV servisa.


Član 37.

(Pravo na odgovor)

(1) Lica čijim je pravnim interesima nanesena šteta, čiji su čast i ugled povrijeđeni navodima emitiranim u radio ili televizijskom programu jednog od javnih RTV servisa, imaju pravo na odgovor u roku od 15 dana od dana emitiranja.

(2) Odgovor se podnosi odgovarajućem javnom servisu u pisanoj formi i sveden na činjenice. Odgovor mora potpisati zainteresirana strana ili njen zastupnik.

(3) Javni RTV servisi imaju pravo ukloniti uvredljive ili kriminalne sadržaje iz odgovora,  pridržavajući se sadržajne cjeline odgovora, te skratiti ili odbiti objaviti odgovor ako nije u vezi s emitiranim navodima.

(4) Ako se prigovor odnosi na dnevnoinformativni program, javni RTV servisi dužni su besplatno emitirati odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema prigovora, na način i u vremenu davanja obavještenja na koje se odgovor odnosi. Ako se prigovor odnosi na periodične emisije, odgovor se mora besplatno emitirati u prvoj narednoj emisiji.

(5) Ako javni RTV servis ne objavi odgovor, ili to ne učini na odgovarajući način, lice iz stava  (1) ovog člana može u roku od osam dana od dana isteka roka za objavljivanje podnijeti prigovor upravnom odboru odgovarajućeg javnog RTV servisa.

(6) Ako podnosilac prigovora nije zadovoljan odlukom upravnog odbora, ima pravo tražiti sudsku zaštitu u parničnom postupku u roku od 15 dana od dana prijema pismene odluke, odnosno u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora ako odluka nije donesena ili mu nije dostavljena.

(7) Javni RTV servisi mogu odbiti da emitiraju odgovor ako podnosilac zahtjeva nema pravni interes za objavljivanje odgovora ili ako zahtjev za odgovor nije podnesen pravovremeno.

(8) Javni RTV servisi imaju pravo da odbiju emitiranje prigovora ako odgovor prelazi dužinu originalnog materijala, kada nije u vezi s originalnim materijalom i kada se smatra da je protivno pravu zaštićenih trećih lica.

(9) Pravo na odgovor dostupno je samo u onim slučajevima u kojima su narušena prava pojedinaca, uključujući ona iz Zakona o kleveti.


Član 38.

(Ispravke)

Na zahtjev za ispravak pogrešno navedenih činjenica primjenjuje se isti postupak kao kod prava na odgovor.


Član 39.

(Dužnost čuvanja snimaka)


(1) Javni RTV servisi dužni su organizirati čuvanje i obradu svih audiovizuelnih snimaka korištenih u programu.

(2) Snimci svih emisija moraju se čuvati najmanje šest sedmica od dana emitiranja.

(3) U slučaju da Regulatorna agencija zatraži snimak, ili u slučaju pokretanja sudskog ili drugog spora, javni RTV servisi dužni su čuvati snimke za traženi period, odnosno do donošenja konačne odluke.


Član 40.

(Povjerljivost izvora)

(1) Zagarantirana je povjerljivost izvora informacije.

(2) Otkrivanje izvora informacije i saznatih činjenica novinaru može naložiti samo sud, u slučaju kada je to neophodno radi sprečavanja nastanka teških krivičnih djela.


Član 41.

(Pristup i emitiranje događaja)

(1) Javni RTV servisi imat će pristup javnim kulturnim, sportskim i drugim događajima   radi informiranja najšire javnosti. Izvještaj koji se prenosi bez plaćanja ne smije trajati duže nego što je potrebno da se javnost informira o događaju, u smislu vijesti.

(2) Javni RTV servisi imaju pravo, u okviru svog redovnog informativnog programa, besplatno citirati programe drugih servisa ako je riječ o događajima iz stava (1) ovog člana. Trajanje citata ne smije biti duže od 90 sekundi а izvor citata mora biti jasno naveden.

(3) Pravo iz stava (2) ovog člana, pod istim uslovima, imaju i sve radiotelevizijske stanice u odnosu na program javnih RTV servisa.


Član 42.

(Prijelazne odredbe)

(1) Konstituirajuća sjednica Odbora Sistema bit će sazvana u roku od 15 dana od dana imenovanja dovoljnog broja članova upravnih odbora javnih RTV servisa kako bi se formirao kvorum Odbora Sistema. Do uspostavljanja Odbora Sistema i pojedinačnih odbora javnih RTV servisa postojeći upravni odbori obavljat će svoju funkciju.

(2) Statut Korporacije odobrava Odbor Sistema u roku od 30 dana od dana održavanja konstituirajuće sjednice.

(3) Korporacija će biti registrirana prema Zakonu o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije BiH (Zakon o registraciji “Sl. glasnik BiH”, 37/03) u roku od 45 dana od dana održavanja konstituirajuće sjednice.

(4) U periodu važenja prve dozvole Sistema RTV taksu naplaćuju operateri TELEKOM-a.

(5) Operateri TELEKOM-a pri prikupljanju RTV takse uložit će iste napore kao pri naplaćivanju vlastitih potraživanja.

(6) Nakon uspostavljanja Korporacije, sva radna mjesta bit će otvorena i popunjena pravičnim i transparentnim procesom zapošljavanja putem javnog oglasa u sva tri javna  RTV servisa.
Svi kandidati odabrani na nove pozicije moraju ispunjavati uslove iz opisa radnih mjesta koje donosi Upravni odbor JRTS Bosne i Hercegovine.
Na pravni položaj zaposlenih u Korporaciji, uslove za zaključenje ugovora o radu,  plaće i druga primanja primjenjuju se opći propisi o radu i Statut.

(7) Za vrijeme trajanja prve dozvole, javni RTV servisi i Korporacija moraju izmiriti sve dospjele obaveze, uključujući neisplaćene plaće, poreze, doprinose u vezi sa zapošljavanjem i sve dospjele obaveze po osnovu komercijalnih i drugih zajmova, kao i obaveze prema dobavljačima.

(8) Obrazac za distribuciju prihoda od marketinških oglasa i RTV takse, što je precizirano članom  23. ovog zakona, počinje se primjenjivati prvog dana mjeseca koji nastupa nakon stupanja na snagu ovog zakona.


Član 43.

(Kaznene odredbe)

(1) Fizičkom licu koje ne ispuni obaveze propisane st.(1) i (2) člana 21. ovog zakona ili koje da lažnu izjavu, koristeći se pravom iz člana 19. stav  (2) ovog zakona,  bit će za prekršaj izrečena novčana kazna u iznosu od 100 KM do 300 КМ.

(2) Fizičkom licu koje ne ispuni obaveze propisane st.(1) i (2) člana 21. ovog zakona ili koje da lažnu izjavu, koristeći se pravom iz člana 19. stav  (2) ovog zakona, bit će za prekršaj izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 КМ, а odgovornom licu u tom pravnom licu novčana kazna u iznosu od 200 KM do 500 КМ.

(3) Fizičkom licu koje ne ispuni obavezu plaćanja navedenu u članu 20. stav (1) ovog zakona bit će, u prekršajnom postupku, izrečena novčana kazna u iznosu od 100 KM do 300 КМ.

(4) Pravnom licu koje ne ispuni obavezu plaćanja navedenu u članu 20. stav (2) ovog zakona u prekršajnom postupku bit će izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 КМ, а odgovornom licu u tom pravnom licu novčana kazna u iznosu od 200 KM do 5.000 КМ.


Član 44.

Odgovarajući zakoni i propisi na državnom i entitetskom nivou, koji se odnose na JRTS Bosne i Hercegovine i javne RTV servise, moraju se usaglasiti s odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od njegovog stupanja na snagu.
                                                            
Član 45.

(Stupanje na snagu i objavljivanje)

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH а bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

PSBiH broj: 224/05 
5. oktobar 2005. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Nikola Špirić

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Mustafa Pamuk

 

 
Start | FTV | TV vodič | Teletext | Radio FBiH | Opće informacije | Marketing | Kontakti | FAQ | Vremenska prognoza | BHRT | RTRS

Preuzimanje sadržaja sa stranice samo uz pismenu dozvolu ili navođenje izvora (www.rtvfbih.ba).

Copyright
© 2005-2007 RTVFBiH - All rights reserved
design and development DWS and DSD March-May 2007